Privacy en Vertrouwelijkheid

intrinsiQ is een onafhankelijk veldwerkbureau dat ondersteuning biedt aan (voornamelijk) marktonderzoeksbureaus bij hun studies. Het vertrouwen dat wij genieten is van groot belang voor al onze activiteiten; met name het vertrouwen van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal.

In deze privacyverklaring leest u op welke manier wij omgaan met data. Hierbij wordt vooral ingegaan op data die vertrouwelijk of privacygevoelig is. Na het lezen nog vragen? Neem gerust contact op met ons. Voor meer informatie over intrinsiQ kunt u terecht op onze website www.intrinsiq.be


Privacy – Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verzameling van persoonsgegevens

intrinsiQ behandelt met de grootste zorg de persoonlijke gegevens van haar panelleden conform de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 en van 17 december 2003 over de behandeling van persoonlijke gegevens en die in België gelden voor alle verwerkte en verzamelde gegevens op haar website. Verder onderschrijft intrinsiQ de eisen van de beroepsfederatie FEBELMAR.

intrinsiQ verzamelt de persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, beroep, e-mailadres, … als u die vrijwillig aan ons hebt bezorgd via mail of via onze website. Uw deelname aan onze marktonderzoeken gebeurt op vrijwillige basis. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. Wij zullen u niet misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan u deelneemt.

Vertrouwelijkheid

intrinsiQ verbindt zich ertoe geen gegevens aan derden door te geven. Tijdens groepsgesprekken of interviews wordt een DVD-opname gemaakt. Deze opnames zijn enkel voor intern gebruik in het kader van het onderzoek en worden na afronden van het marktonderzoek vernietigd. Tijdens een marktonderzoek zal nooit geprobeerd worden u iets te verkopen, dit is trouwens ten strengste verboden.

Respect voor uw privacy

intrinsiQ geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken tenzij wij daar rechtens toe verplicht worden. Wij respecteren uw privacy. Wij verzekeren u dat wij uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onze onderzoeken zullen gebruiken. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw toestemming. Opdrachtgevers krijgen nooit de mogelijkheid tot persoonlijk contact met respondenten. Uw anonimiteit wordt volledig gewaarborgd.

Veiligheid van uw gegevens

intrinsiQ neemt steeds alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Opgeslagen gegevens en onderzoeksdata bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor die medewerkers van intrinsiQ die zich bezighouden met de verwerking van deze gegevens. Alle medewerkers van intrinsiQ hebben in het arbeidscontract een geheimhoudingsbeding onderschreven dat de bescherming van vertrouwelijke gegevens moet garanderen.

Persoonsgegevens wijzigen

Conform de regels van de privacycommissie kunt u uw gegevens online beheren. Hiervoor heeft u een login en wachtwoord nodig.

Stopzetting deelname

Wenst u uw deelname aan de marktstudies van intrinsiQ stop te zetten? Dat kan het makkelijkst door ons een eenvoudig verzoek per mail te sturen. intrinsiQ zal binnen maximaal vijf werkdagen aan uw verzoek voldoen. Uw persoonsgegevens zullen vervolgens worden gedeactiveerd.

Logfile analyse

Op de meeste websites worden algemene, anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden met behulp van zogenaamde logfiles. Ook intrinsiQ gebruikt de informatie uit deze logfiles om haar site continu te verbeteren.

Wijzigingen

intrinsiQ reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Daarnaast zullen wij hiervan ook berichten op onze homepage. Indien wij de intentie hebben om uw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring zullen wij eerst om uw toestemming vragen.

Top